Allmänna försäljningsvillkor

Senast uppdaterad: 12/10/2023

Artikel 1 – LEGALA UPPGIFTER

Denna webbplats, tillgänglig på adressen botgleam.com (”Webbplatsen”), drivs av:

YBD EI, enskild firma, registrerad hos RCS i Pontoise under nummer 98024565800011, med säte på 8 Mail Gay Lussac, 95000 Neuville-sur-Oise, Frankrike,

(Hädanefter benämnd ”Exploatören”).

Exploatören kan nås på följande e-postadress: contact@botgleam.com.

Överallt på webbplatsen använder vi termerna ”vi”, ”vår” och ”våra” för att referera till YBD EI.

Artikel 2 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM DESSA ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Försäljningsvillkoren (”Försäljningsvillkoren”, eller ”CGV”) tillämpas uteslutande på försäljningen online av de produkter som erbjuds av Exploatören på webbplatsen.

CGV finns tillgängliga för kunderna på webbplatsen där de kan konsulteras direkt och kan också kommuniceras till dem på begäran med vilket medel som helst.

CGV är bindande för kunden som erkänner, genom att kryssa i en ruta eller klicka på knappen avsedd för detta ändamål, att ha känt till dem och accepterat dem innan de lägger en beställning. Beställningens bekräftelse genom dess godkännande innebär kundens anslutning till de gällande CGV:erna på dagen för beställningen, vars bevarande och reproduktion säkerställs av Exploatören.

Artikel 3 – BESKRIVNING AV PRODUKTERNA

Webbplatsen är en onlinebutik för fönsterputsrobotar (nedan kallade ”Produkter”) öppen för alla fysiska eller juridiska personer som använder webbplatsen (”Kunden”).

Produkterna som presenteras på webbplatsen har var och en en beskrivning (upprättad av leverantören eller tillgänglig på tillverkarens webbplats genom en länk på webbplatsen) som anger deras väsentliga egenskaper. Fotografierna som eventuellt illustrerar produkterna utgör inte ett avtalsdokument. Bruksanvisningen för Produkten, om den är en väsentlig del, finns på webbplatsen eller skickas senast vid leverans. Produkterna överensstämmer med gällande fransk lagstiftning.

Kunden är ansvarig för villkoren och konsekvenserna av sin åtkomst till webbplatsen, särskilt via internet. Denna åtkomst kan innebära betalning av avgifter till tekniska leverantörer som till exempel internetleverantörer, vilka är Kunden ansvarig för. Dessutom måste Kunden tillhandahålla och vara helt ansvarig för den utrustning som krävs för att ansluta till webbplatsen.

Kunden intygar att han har kontrollerat att den datorkonfiguration han använder är säker och fungerande.

Artikel 4 – BESTÄLLNINGAR

Exploatören strävar efter att säkerställa optimal tillgänglighet för sina Produkter. Produkt erbjudanden är giltiga i den mån de finns i lager.

Om, trots Exploatörens bästa ansträngningar, en Produkt visar sig vara otillgänglig efter Kundens beställning, kommer Exploatören att informera Kunden via e-post så snart som möjligt och Kunden kommer att ha möjlighet att välja mellan:

att få en Produkt levererad, att få en Produkt av samma kvalitet och pris som den ursprungligen beställda, eller att få återbetalning av priset för den beställda Produkten senast trettio (30) dagar från betalning av redan erlagda belopp.

Det är överenskommet att förutom återbetalning av priset för den otillgängliga Produkten, om detta alternativ begärs av Kunden, är Exploatören inte skyldig till någon avbokningsersättning, om inte underlåtenheten att fullgöra avtalet kan tillskrivas honom personligen.

Förutom eventuell motsatt information i dessa allmänna villkor och utan att föregripa ångerrätten enligt tillämplig lagstiftning, är Kundens beställningar bindande och slutgiltiga.

Vid tidpunkten för att lägga en beställning måste Kunden välja de valda Produk

terna genom att klicka på motsvarande ruta.

Kunden måste också ange antalet Produkter som önskas köpas.

När alla valda Produkter har valts ska Kunden klicka på ”Lägg i varukorg”.

Artikel 5 – PRIS OCH BETALNING

Produkterna säljs till priserna som anges på webbplatsen och de som bekräftas av Exploatören.

Priserna anges i euro och är exklusiva för leveranskostnader som anges separat.

Exploatören förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst men produkterna faktureras till priser som gäller vid beställning.

Betalningen för beställningen görs online med betalkort (Visa, Mastercard, American Express) via en säker betalningsplattform. Betalningen är inte föremål för återbetalning, med undantag för de fall som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor eller om så krävs enligt lag.

Artikel 6 – LEVERANS

Produkterna skickas till den adress som anges av Kunden vid beställning, inom tidsfristerna som anges i avsnittet ”Leveransvillkor” på webbplatsen. Dessa tidsfrister är genomsnittliga tidsramar och motsvarar bearbetningstiden och leveranstiden.

Exploatören ska skicka ett meddelande till Kunden vid förseningar i leveransen. Om Kunden redan har betalat för Produkterna kommer Exploatören att ge Kunden möjlighet att avbryta sin beställning och återbetala honom de belopp som redan har betalats. I det avseendet anses inte Exploatören vara i försening i händelse av enligt lag och tillhandahållande av uppgifter om kundens beställning, det skickar ut dessa informationer utan att dröja.

Produkterna reser på Exploatörens risk fram till deras leverans till Kunden. Kunden är skyldig att kontrollera statusen för Produkterna vid leverans.

Om Produkterna är ofullständiga eller skadade ska Kunden omedelbart meddela detta till Exploatören och vägra leveransen.

Artikel 7 – ÅNGERRÄTT

Kunden har en laglig rätt att ångra sitt köp utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från och med mottagandet av Produkterna.

Om Kunden vill utöva sin ångerrätt måste han fylla i ett formulär för utövande av ångerrätt, tillgängligt på webbplatsen, och skicka det till Exploatören på det i artikeln ”kontakt” angivna e-postadressen. Kunden kan också använda en annan uttrycklig förklaring utan att använda det bifogade formuläret. Kunden får inte använda Produkterna.

Exploatören kommer att återbetala Kunden alla betalningar, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för ytterligare kostnader som uppstått om Kunden har valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av Exploatören) utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från det att han har informerats om Kundens beslut att utöva ångerrätten.

Exploatören får dock skjuta upp återbetalningen till dess att han har fått Produkterna tillbaka eller till dess att Kunden har lämnat bevis för att Produkterna har skickats tillbaka, beroende på vilket av dessa två händelser som inträffar först.

Kunden ska skicka tillbaka Produkterna utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter att han har meddelat Exploatören om sitt beslut att ångra sig.

Exploatören bär kostnaden för att returnera Produkterna.

Kunden ansvarar endast för en eventuell minskning av Produkternas värde som följer av en hantering av Produkterna som inte är nödvändig för att fastställa arten, egenskaperna och funktionen.

Artikel 8 – GARANTI

Exploatören är ansvarig för den konformitet som Produkterna har vid leverans och för eventuella dolda defekter som Produkterna kan ha enligt tillämplig lagstiftning.

Om Produkten inte är konform eller har en dold defekt kan Kunden begära reparation eller utbyte av Produkten inom två (2) år från leveransdatumet.

Kunden ska informera Exploatören om eventuella defekter som Produkten kan ha, skriftligen och i detalj.

Exploatören kommer då att avgöra huruvida Produkten är defekt och kommer att besluta om att antingen reparera den eller byta ut den.

Om reparation eller utbyte av Produkten inte är möjligt har Kunden rätt till en återbetalning av priset för Produkten, utan kostnad för honom.

Artikel 9 – INTELEKTUELLT EGENDOM

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datainsamling och programvara, är Exploatörens egendom eller licensierat av Exploatören och är skyddat av tillämpliga nationella och internationella lagar om immateriell egendom.

Reproduktion, anpassning, distribution, offentlig kommunikation eller annan form av utnyttjande av innehållet, i hela eller delar, utan skriftligt tillstånd från Exploatören är förbjuden och kan leda till civil- och/eller straffrättsliga sanktioner.

Artikel 10 – KUNDENS SKYLDIGHETER

Kunden förbinder sig att:

- Använda webbplatsen och Produkterna i enlighet med tillämplig lagstiftning och dessa allmänna villkor,
- Betala priset för beställda Produkter i enlighet med villkoren i artikel 5,
- Leverera Exploatören de nödvändiga uppgifterna för att behandla sin beställning.

Kunden ansvarar för eventuella konsekvenser som uppstår på grund av att han inte

tillhandahåller korrekta uppgifter.

Artikel 11 – PERSONUPPGIFTER

Genom att använda webbplatsen och placera en beställning godkänner Kunden att använda sina personuppgifter och att dessa behandlas av Exploatören i syfte att utföra beställningar.

Personuppgifter som begärs från Kunden är nödvändiga för att behandla beställningen och kan överlämnas till leverantörer eller partners av Exploatören som är ansvariga för att genomföra beställningar.

Kunden kan när som helst, genom att skriva till Exploatören på adressen angiven i artikel ”kontakt”, ändra sina personuppgifter och invända mot att de används genom att ange skäl för sitt motstånd.

För mer information om hur Exploatören samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter hänvisas Kunden till vår integritetspolicy.

Artikel 12 – STYRANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor är underkastade fransk lagstiftning.

I händelse av tvist kan Kunden lämna in ett klagomål hos Exploatören via e-post på adressen angiven i artikel ”kontakt”.

Vid förhandlingar som inte kan lösas mellan Exploatören och Kunden kan Kunden använda en alternativ tvistlösningsmetod genom att skicka ett klagomål via EU-kommissionens webbplattform för tvistlösning, tillgänglig på webbplatsen: http://ec.europa.eu/odr.

Om tvisten kvarstår efter förhandlingarna ska tvisten lösas av en kompetent fransk domstol.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner Kunden att dessa allmänna villkor och försäljningsvillkor tillämpas på hans beställning.