Warunki ogólne sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: 12/10/2023Artykuł 1 - INFORMACJA PRAWNANiniejsza strona internetowa, dostępna pod adresem URL botgleam.com („Strona internetowa”), została opublikowana przez :YBD EI, spółkę jednoosobową, zarejestrowaną w R.C.S. w Pontoise pod numerem 98024565800011, z siedzibą pod adresem 8 Mail Gay Lussac, 95000 Neuville-sur-Oise, Francja,(zwany dalej „Operatorem”).Z Operatorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail contact@botgleam.com.W całej witrynie używamy terminów „my”, „nas” i „nasz” w odniesieniu do YBD EI.Artykuł 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻYOgólne warunki sprzedaży („Ogólne Warunki Sprzedaży” lub „OWS”) mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży online produktów oferowanych przez Operatora na Stronie Internetowej.

OWS są udostępniane klientom na Stronie Internetowej, gdzie można się z nimi bezpośrednio zapoznać, a także mogą być im przekazywane na żądanie w dowolny sposób.

OWS są wiążące dla klienta, który potwierdza, zaznaczając pole lub klikając przycisk przeznaczony do tego celu, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je przed złożeniem zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia poprzez jego potwierdzenie oznacza akceptację przez kupującego OWS obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, które są przechowywane i powielane przez Operatora.Artykuł 3 - OPIS PRODUKTÓWWitryna jest witryną internetową służącą do sprzedaży online robotów do czyszczenia okien (zwanych dalej „Produktami”), dostępną dla każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z Witryny („Klient”).Produkty prezentowane w Witrynie są przedmiotem opisu (sporządzonego przez dostawcę lub dostępnego na stronie producenta za pośrednictwem linku w Witrynie) wymieniającego ich podstawowe cechy. Wszelkie zdjęcia ilustrujące produkty nie stanowią dokumentu umownego. Instrukcje użytkowania Produktu, jeśli jest to istotny element, pojawiają się na Stronie lub są wysyłane najpóźniej w momencie dostawy. Produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego.Klient pozostaje odpowiedzialny za metody i konsekwencje swojego dostępu do Witryny, w szczególności za pośrednictwem Internetu. Dostęp ten może wiązać się z uiszczeniem opłat na rzecz dostawców usług technicznych, takich jak dostawcy dostępu do Internetu, które pozostają na koszt Klienta. Ponadto Usługobiorca musi zapewnić i ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt wymagany do połączenia się z Witryną.Klient potwierdza, że sprawdził, czy konfiguracja komputera, z którego korzysta, jest bezpieczna i sprawna.Artykuł 4 - ZAMÓWIENIAOperator dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować optymalną dostępność swoich Produktów. Oferty produktów są ważne do wyczerpania zapasów.Jeśli mimo najlepszych starań Operatora Produkt okaże się niedostępny po złożeniu zamówienia przez Klienta, Operator jak najszybciej poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, a Klient będzie miał wybór pomiędzy :dostawą Produktu o równoważnej jakości i cenie do pierwotnie zamówionego, lub


zwrotem ceny zamówionego Produktu, najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od uiszczenia już zapłaconych kwot.


Uzgadnia się, że poza zwrotem ceny niedostępnego Produktu, jeśli Klient zażąda tej opcji, Operator nie jest zobowiązany do zapłaty żadnego odszkodowania za anulowanie, chyba że jest osobiście odpowiedzialny za niewykonanie umowy.Z wyjątkiem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego przez obowiązujące prawo, zamówienia Klienta są wiążące i ostateczne.Składając zamówienie, Klient musi zaznaczyć wybrane Produkty i dodać je do koszyka, wskazując wybrane Produkty i żądane ilości. Klient może sprawdzić szczegóły swojego zamówienia i jego całkowitą cenę oraz powrócić do poprzednich stron, aby w razie potrzeby skorygować zawartość koszyka przed jego zatwierdzeniem.Klient zobowiązuje się do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w danym czasie przed ich zaakceptowaniem i potwierdzeniem warunków oraz wszelkich opłat za dostawę i odstąpienie od umowy przed dokonaniem płatności za zamówienie. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i stanowi zawarcie umowy.Kopia niniejszych Ogólnych Warunków w wersji zaakceptowanej przez Klienta zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną w momencie potwierdzenia Zamówienia, tak aby Klient mógł się do nich odnieść.Informacje umowne dotyczące zamówienia (w tym w szczególności numer zamówienia) zostaną potwierdzone pocztą elektroniczną w odpowiednim czasie, a najpóźniej w momencie dostawy. Operator zdecydowanie zaleca Klientowi wydrukowanie i/lub zarchiwizowanie tego potwierdzenia zamówienia na niezawodnym i trwałym nośniku jako dowodu. Faktura cyfrowa jest udostępniana Klientowi w obszarze „moje konto”. Operator również zaleca Klientowi wydrukowanie i/lub zarchiwizowanie tej faktury na niezawodnym i trwałym nośniku jako dowodu.Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane do Klienta w związku z zamówieniem będą wysyłane na adres e-mail używany przez Klienta do identyfikacji w jego strefie klienta.Operator zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia zamówienia Klienta z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, w szczególności w przypadku, gdy:Klient nie przestrzega Ogólnych Warunków Handlowych obowiązujących w momencie składania zamówienia;
Historia zamówień Klienta pokazuje, że istnieją zaległe kwoty z poprzednich zamówień;
Jedno z poprzednich zamówień Klienta jest przedmiotem sporu, który jest obecnie rozpatrywany;
Klient nie odpowiedział na prośbę o potwierdzenie zamówienia wysłaną do niego przez Operatora.


Operator archiwizuje umowy sprzedaży Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysyłając wniosek na następujący adres contact@botgleam.com, Operator dostarczy Klientowi kopię umowy, której dotyczy wniosek.Każda modyfikacja zamówienia przez Klienta po potwierdzeniu zamówienia wymaga zgody Operatora.Informacje podane przez Klienta podczas składania zamówienia (w szczególności imię i nazwisko oraz adres dostawy) są wiążące dla Klienta. W związku z tym Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy błąd w złożeniu zamówienia uniemożliwi lub opóźni dostawę.Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków.Rejestracja jest otwarta dla osób pełnoletnich posiadających zdolność do czynności prawnych oraz dla osób niepełnoletnich, pod warunkiem, że działają one pod nadzorem rodzica lub opiekuna posiadającego władzę rodzicielską. W żadnym wypadku nie zezwala się na rejestrację w imieniu osoby trzeciej, chyba że osoba trzecia jest ważnie upoważniona do jej reprezentowania (np. osoba prawna). Rejestracja jest ściśle osobista dla każdego Klienta.W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta bez uprzedzenia.Artykuł 5 - WARUNKI PŁATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWOKlient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że każde zamówienie złożone na Stronie jest zamówieniem płatnym, które wymaga zapłaty ceny w zamian za dostawę zamówionego Produktu.W każdym przypadku Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności płatności przed wysłaniem zamówienia za pomocą wszelkich niezbędnych środków.Operator korzysta z rozwiązania płatności online Shopify Payments.Zamówienia mogą być opłacane przy użyciu jednej z następujących metod płatności:Płatność kartą kredytową. Płatność jest dokonywana bezpośrednio na bezpiecznych serwerach bankowych banku Operatora, a dane bankowe Klienta nie są przekazywane za pośrednictwem Witryny. Dane bankowe przekazywane podczas płatności są chronione przez proces szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). W ten sposób dane te nie są dostępne dla osób trzecich.


Zamówienie Klienta jest rejestrowane i zatwierdzane natychmiast po zaakceptowaniu płatności przez bank.Konto Klienta zostanie obciążone odpowiednią kwotą dopiero po (i) zweryfikowaniu danych użytej karty bankowej oraz (ii) zaakceptowaniu obciążenia przez bank, który wydał kartę bankową.Brak obciążenia należnymi kwotami spowoduje natychmiastowe unieważnienie sprzedaży.W szczególności karta bankowa może zostać odrzucona, jeśli wygasła, jeśli osiągnęła maksymalną kwotę wydatków, do których Klient jest uprawniony lub jeśli wprowadzone dane są nieprawidłowe.Płatność portfelem elektronicznym (typu Paypal). Klient posiada już konto w portfelu elektronicznym używanym przez Operatora. Klient może korzystać z tego konta i płacić za zamówienie w sposób całkowicie bezpieczny, bez ujawniania swoich danych bankowych.W stosownych przypadkach zamówienie zatwierdzone przez Klienta nie zostanie uznane za skuteczne, dopóki bezpieczne centrum płatności bankowych nie wyrazi zgody na transakcję.W ramach procedur kontrolnych Operator może być zmuszony do poproszenia Klienta o wszystkie dokumenty wymagane do sfinalizowania zamówienia. Dokumenty te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.Artykuł 6 - PŁATNOŚĆ CENYCena Produktów obowiązująca w momencie składania zamówienia jest podana w euro z uwzględnieniem wszystkich podatków (TTC), ale z wyłączeniem kosztów dostawy i transportu. W przypadku promocji Operator zobowiązuje się do zastosowania ceny promocyjnej do wszystkich zamówień złożonych w okresie, w którym promocja jest reklamowana.Cena jest płatna wyłącznie w euro (€). Cena jest płatna w całości po potwierdzeniu zamówienia. Podane ceny zawierają wszelkie zniżki i rabaty, których może udzielić Operator.Jeśli obowiązują koszty dostawy lub transportu, zostaną one doliczone do ceny Produktów i wskazane osobno przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Całkowita kwota należna od Klienta i jej szczegóły są wskazane na stronie potwierdzenia zamówienia.Artykuł 7 - ZAWARCIE UMOWYUmowa pomiędzy Operatorem a Klientem zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.Szczególną uwagę Klienta zwraca się na sposób akceptacji zamówienia złożonego w Witrynie. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, musi on potwierdzić je za pomocą techniki „podwójnego kliknięcia”, tj. po wybraniu Produktów dodanych do koszyka, Klient musi sprawdzić i, w razie potrzeby, poprawić zawartość swojego koszyka (identyfikację, ilość wybranych Produktów, cenę, metody i koszty dostawy) przed zatwierdzeniem go poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam dostawę”, następnie potwierdza akceptację niniejszych OWS przed kliknięciem przycisku „Płacę”, a na koniec potwierdza swoje zamówienie po wypełnieniu swoich danych bankowych. „Podwójne kliknięcie” stanowi podpis elektroniczny i jest równoważne z podpisem odręcznym. Stanowi to nieodwołalną i bezwarunkową akceptację zamówienia przez Klienta.Komunikaty, formularze zamówień i faktury są archiwizowane przez Operatora na wiarygodnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiły wierną i trwałą kopię. Te komunikaty, formularze zamówień i faktury mogą zostać przedstawione jako dowód zawarcia umowy. W przypadku braku dowodu przeciwnego, dane zarejestrowane przez Operatora w Internecie lub telefonicznie stanowią dowód wszystkich transakcji między Operatorem a jego Klientami.Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie na innym trwałym nośniku w przypadku :dostarczenia Produktu niezgodnego z deklarowanymi właściwościami Produktu ;
dostawy po terminie określonym w formularzu zamówienia lub, w przypadku braku takiego terminu, w ciągu trzydziestu (30) dni od zawarcia umowy, po bezskutecznym wezwaniu Operatora w ten sam sposób do zrealizowania dostawy w rozsądnym dodatkowym terminie;
podwyżka ceny, która nie jest uzasadniona techniczną modyfikacją produktu narzuconą przez władze publiczne.


We wszystkich tych przypadkach Klient może zażądać zwrotu wpłaconej kaucji wraz z odsetkami naliczonymi według stawki ustawowej od dnia pobrania kaucji.Zamówienie może zostać anulowane przez Operatora w przypadku :odmowy przyjęcia dostawy przez kupującego ;
braku zapłaty ceny (lub pozostałej części ceny) w momencie dostawy.


Artykuł 8 - WYSYŁKA I DOSTAWAOferty sprzedaży online prezentowane na stronie internetowej są zarezerwowane dla konsumentów zamieszkałych we Francji lub, w stosownych przypadkach, w kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz dla dostaw w tych samych obszarach geograficznych.Dostawa oznacza przekazanie Klientowi fizycznego posiadania lub kontroli nad Produktem.Koszty dostawy są określone w momencie finalizacji zamówienia i są akceptowane w momencie zatwierdzenia zamówienia.Operator zobowiązuje się, zgodnie z terminem dostawy wskazanym na Stronie dla każdego z Produktów, dostarczyć Produkty w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od otrzymania zamówienia.Terminy dostawy są podawane w dniach roboczych na Stronie w momencie składania zamówienia. Czasy te obejmują przygotowanie i wysyłkę zamówienia, a także czas dozwolony przez przewoźnika.Operator zobowiązuje się do wysłania Produktów zgodnie z czasem dostawy podanym na karcie każdego Produktu i w koszyku, pod warunkiem, że płatność za zamówienie nie została wcześniej odrzucona.Jeśli jednak jeden lub więcej Produktów nie może zostać dostarczony w pierwotnie ogłoszonym terminie, Operator prześle Klientowi wiadomość e-mail z informacją o nowej dacie dostawy.Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Obowiązkiem Klienta jest zatem sprawdzenie, czy adres ten nie zawiera błędów. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli adres podany przez Klienta jest nieprawidłowy, co uniemożliwia lub opóźnia dostawę.Przy dostawie Klient może zostać poproszony o podpisanie dowodu dostawy.Przesyłka nie zostanie dostarczona na adres skrytki pocztowej.

W momencie dostawy obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy dostarczone Produkty są zgodne z zamówieniem oraz czy paczka jest zapieczętowana i nieuszkodzona. Jeśli tak nie jest, Klient musi zaznaczyć to na dowodzie dostawy. Żadna reklamacja dotycząca ilości lub stanu Produktu nie zostanie uznana, jeśli reklamacja nie została wskazana na dowodzie dostawy.Artykuł 9 - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWYJeśli dostarczony Produkt nie jest w pełni satysfakcjonujący dla Klienta, może on zwrócić go Operatorowi. Klient będzie miał na to czternaście (14) dni od daty otrzymania zamówienia.Zgodnie z artykułem L.221-21 Kodeksu Konsumenckiego i w celu wykonania tego prawa do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w artykułach L. 221-18 i następnych Kodeksu Konsumenckiego, Klient jest proszony o wypełnienie standardowego formularza odstąpienia od umowy, klikając poniższy link.Operator prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania wniosku o odstąpienie od umowy pocztą elektroniczną.W stosownych przypadkach Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, przekazując Operatorowi następujące informacje:imię i nazwisko, adres geograficzny, numer telefonu i adres e-mail ;
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli dane te są dostępne i w związku z tym znajdują się na standardowym formularzu odstąpienia od umowy). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest do tego zobowiązany.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYDo wiadomości Spółki wymienionej w górnej części niniejszego dokumentu (adres do kopiowania) pocztą elektroniczną na adres contact@botgleam.com :

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usług (*) wymienionych poniżej:

Zamówione w dniu (*) :

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :

Adres konsumenta(-ów) :

Podpis konsumenta(-ów) (w przypadku powiadomienia w formie papierowej) :

Data :

(*) Niepotrzebne skreślić.Koszt zwrotu Produktu ponosi Klient, chyba że Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, w którym to przypadku Operator odbierze Produkt na własny koszt.Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie, nadający się do odsprzedaży, nieużywany i ze wszystkimi akcesoriami.Oprócz zwracanego Produktu, przesyłka zwrotna musi również zawierać pismo określające dokładne i pełne dane kontaktowe Klienta (nazwisko, imię, adres), a także numer zamówienia i oryginał faktury zakupu.Operator zwróci Klientowi kwotę za Produkt w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania Produktu i wszystkich elementów wymaganych do zwrotu Klientowi. Zwrot może być dokonany przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta. W związku z tym Klienci, którzy zapłacili za swoje zamówienie w formie not kredytowych / bonów podarunkowych, mogą otrzymać zwrot w formie not kredytowych / bonów podarunkowych według uznania Operatora.Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Klient wyraźnie potwierdza, że został poinformowany o procedurze anulowania zamówienia.ARTYKUŁ 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJAOperator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewykonanie umowy z winy Klienta lub z powodu zdarzenia uznanego przez właściwe sądy za siłę wyższą lub z powodu nieprzewidywalnej i niemożliwej do przezwyciężenia winy jakiejkolwiek osoby trzeciej w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.Klient przyjmuje do wiadomości, że cechy i ograniczenia Internetu uniemożliwiają zagwarantowanie bezpieczeństwa, dostępności i integralności transmisji danych przez Internet. W związku z tym Operator nie gwarantuje, że Witryna i jej usługi będą działać bez zakłóceń lub błędów operacyjnych. W szczególności ich działanie może zostać tymczasowo przerwane w celu konserwacji, aktualizacji lub ulepszeń technicznych, lub w celu zmiany treści i/lub prezentacji.Operator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek korzystanie z Witryny i jej usług przez Klientów z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków oraz za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które takie korzystanie może spowodować dla Klienta lub osoby trzeciej. W szczególności Operator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia złożone przez Klienta lub za jego zachowanie wobec osób trzecich. W przypadku dochodzenia odpowiedzialności Operatora w związku z takim zachowaniem jednego z jego Klientów, Klient ten zobowiązuje się zwolnić Operatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wyroków wydanych przeciwko niemu oraz zwrócić Operatorowi wszelkie koszty, w szczególności koszty obsługi prawnej, poniesione w związku z obroną.Niezależnie od jakiejkolwiek dodatkowej gwarancji umownej (gwarancji handlowej), która może zostać udzielona, Produkty korzystają z prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w artykułach L. 217-4 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego (w szczególności L. 217-4 do L. 217-14 francuskiego kodeksu konsumenckiego) oraz gwarancji na wady ukryte przewidzianej w artykułach 1641 do 1649 francuskiego kodeksu cywilnego.W przypadku podjęcia działań w ramach prawnej gwarancji zgodności:okres na podjęcie działań wynosi dwa (2) lata od daty dostawy towarów:
użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków dotyczących kosztów określonych w artykule L. 217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego;
użytkownik jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia niezgodności towaru z umową w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostawy towaru (z wyjątkiem towarów używanych).


Użytkownik może zdecydować się na skorzystanie z gwarancji na wady ukryte przedmiotu sprzedaży, zgodnie z definicją zawartą w art. 1641 francuskiego kodeksu cywilnego. W takim przypadku użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy odstąpieniem od umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 francuskiego kodeksu cywilnego.ARTYKUŁ 11 - OBSŁUGA POSPRZEDAŻNAUsługi posprzedażne świadczone przez Operatora i nieobjęte gwarancją handlową są objęte umową, której kopia jest przekazywana Klientowi.Reklamacje składane w ramach gwarancji należy kierować do serwisu posprzedażowego na następujący adres:adres e-mail: contact@botgleam.com


Produkty objęte gwarancją muszą być zwrócone nowe, kompletne i w oryginalnym stanie i opakowaniu po otrzymaniu i potwierdzeniu reklamacji przez serwis posprzedażowy.Klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki zwrotnej najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania produktu przez Operatora.


ARTYKUŁ 12 - POSTANOWIENIA OGÓLNECAŁOŚĆ UMOWY MIĘDZY STRONAMINiniejsze Ogólne Warunki stanowią umowę regulującą stosunki między Klientem a Operatorem. Stanowią one całość praw i obowiązków Spółki i Operatora związanych z ich przedmiotem. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy ustawy, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc i zakres. Ponadto fakt, że jedna ze stron niniejszych Ogólnych Warunków nie skorzysta z naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się przez nią możliwości skorzystania z takiego naruszenia w przyszłości.MODYFIKACJE WARUNKÓWOperator zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zawartości Witryny lub dostępnych na niej usług i/lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania obsługi całości lub części Witryny.Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Witryny w Internecie, a także niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Klient musi zatem zapoznać się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej w wyniku tych modyfikacji, zawieszeń lub zaprzestania.Operator zaleca Klientowi zapisanie i/lub wydrukowanie niniejszych Ogólnych Warunków w celu bezpiecznego i trwałego przechowywania, aby w razie potrzeby móc się na nie powołać w dowolnym momencie realizacji umowy.REKLAMACJE - MEDIACJAW przypadku sporu Klient w pierwszej kolejności skontaktuje się ze Spółką w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przypadku trudności w stosowaniu niniejszej umowy Klient będący konsumentem ma również możliwość, przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, zwrócenia się do mediatora konsumenckiego, którego można zidentyfikować na stronie internetowej https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso.Mediator podejmie niezależną i bezstronną próbę zbliżenia stron w celu znalezienia polubownego rozwiązania. Strony mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia mediacji, a w przypadku skorzystania z mediacji - przyjęcia lub odrzucenia rozwiązania zaproponowanego przez mediatora.W tym kontekście każdy konsument europejski może również skierować sprawę do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod następującym adresem URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.Przypominamy, że poszukiwanie polubownego rozwiązania nie przerywa „krótkiego okresu” gwarancji prawnej ani okresu obowiązywania gwarancji umownej. Co do zasady i z zastrzeżeniem uznania sądów, zgodność z postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi gwarancji zakłada, że Klient honoruje swoje zobowiązania finansowe wobec sprzedawcy.PRAWO WŁAŚCIWENiniejsze Ogólne Warunki są regulowane, interpretowane i stosowane zgodnie z prawem francuskim.AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZEZ KLIENTAKlient potwierdza, że uważnie przeczytał niniejsze Ogólne Warunki.Rejestrując się w Witrynie, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i akceptuje je, stając się tym samym umownie związany warunkami niniejszych Ogólnych Warunków.Ogólne Warunki mające zastosowanie do Klienta to te, które są dostępne w dniu złożenia zamówienia, a których kopia z datą do tego dnia może zostać przekazana Klientowi na żądanie. W związku z tym zastrzega się, że wszelkie zmiany Ogólnych Warunków dokonane przez Operatora nie będą miały zastosowania do żadnego zamówienia złożonego wcześniej, chyba że za wyraźną zgodą Klienta u źródła danego zamówienia.